अनुवासनकी संख्या.

रूक्षं तं प्रबलमहोद्धतोरुदोषं ।
द्विस्त्रिर्वाप्यधिकमथानुवास्य मर्त्यम् ॥
स्निग्धांगः स्वयमपि चिंत्य दोषमार्गात् ।
पश्चात्तं तदनु निरूहयेद्यथावत् ॥ १३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.