वातघ्ननिरूहबस्ति.

तत्र वातहरभेषजकल्कक्वाथतैलघृतसैंधवयुक्ताः ।
साम्लिकाः प्रकुपितानिलकाये बस्तयस्सुखकरास्तु सुखोष्णाः ॥ १५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

90 631
  1. व्याधितानिह इति पाठांतरम्.