पित्तघ्ननिरूहवस्ति.

क्षीरवृक्षकमलोत्पलकाकोल्यादिनिक्वथिततोयसुशीताः ।
वस्तयः कुपितपित्तहितास्ते शर्कराघृतपयःपरिमिश्राः ॥ १५३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.