वाजीकरण बस्ति.

उच्चटेक्षुरकगोक्षुरयष्टीमाषगुप्तफलकल्ककषायैः ।
संयुता घृतसिताधिकदुग्धैर्बस्तयः प्रवरवृष्यकरास्ते ॥ १५९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.