वंध्यात्वनाशक बस्ति.

यद्बलाशतविपक्वसुतैलस्नेहबस्तिरनपत्यनराणाम् ।
योषितां च विहितस्तु सुपुत्रानुत्तमानतितरां विदधाति ॥ १६२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.