सिद्धबस्ति.

कोलसद्यवकुलत्थरसाढ्यः पिप्पलीमधुकसैंधवयुक्तः ।
जीर्णसद्गुडतिलोद्भवमिश्रः सिद्धबस्तिरिति सिद्धफलोऽयम् ॥ १६८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.