मंगलाचरण व प्रतिज्ञा.

जिनेश्वरं विश्वजनार्चितं विभुं प्रणम्य सर्वौषधकर्मनिर्मित--।
प्रतीतदुर्व्यापदभेदभेषजप्रधानसिद्धांतविधिर्विधास्यते ॥ १ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.