वमन में भोजनविधि.

श्वोऽहं यथावद्वमनं करिष्यामीत्थं विचिंत्यैव तथापराण्हे ।
संभोजयेदातुरमाशु धीमान् संभोजनीयानपि संप्रवक्ष्ये ॥ ३३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.