सम्यग्वमन के लक्षण.

सोऽयं प्रवृत्तौषधसद्बलासे पित्तेऽनुयाते हृदयोरुकोष्ठे ।
शुद्धे लघौ कायमनोविकारे सम्यक्स्थिते श्लेष्मणि सुष्टुवांतः ॥ ३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.