विरेचक औषधदानविधि.

अन्येद्युस्सुविचार्य जीर्णमशनं सूर्ये च निर्लोहिते ।
दद्यादौषधमग्निमल्पपरुषव्याधिक्रमालोचनैः ॥
कोष्ठः स्यात्त्रिविधो मृदुः कठिन इत्यन्योपि मध्यस्तथा ।
पिचेनातिमरुत्कफेन निखिलैर्दोषैः समैर्मध्यमः ॥ ४४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.