यवागू पान का निषेध.

मंदाग्निर्षलवान्तृषाविरहितो दोषाधिको दुर्विरि--।
क्तो वा {??} न चैव निपुणः शक्त्या च युक्त्या पिबेत् ॥
वांतस्यापि विरेचितस्य च गुणाः प्रागेव संकीर्तिता ।
स्तेषां दोषगुणान्निषेधविधिना बुध्वा विदध्याद्बुधः ॥ ४७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.