प्रधमन नस्य का यंत्र.

छागस्तनद्वयनिभायतनास्य नाडी ।
युग्मान्वितांगुलचतुष्कमितां च धूम--।
साम्याकृतिं विधिवरं सुषिरद्वयात्तं ।
यंत्रं विधाय विधिवद्द्वरपीननस्यः ? ॥ ७५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.