उपसंहार

इत्येवं कृतसूत्रमार्गविधिना कृष्णप्रयोगो मया ।
सिद्धो सिद्धजनोपदिष्टविषयः सिद्धांतसंतानतः ॥
तान्योगान्परिपाल्य साधुगुणसंपन्नाय मित्राय सं--।
दद्याद्यौवनकारणान्करुणया वक्षाम्यतोऽर्थावहम् ॥ ९०८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

668