साध्यासाध्य विचार और वातादिदोषजन्य वीर्यरोग की चिकित्सा.

तेषु त्रिदोषजनिताः खलु बीजरोगाः ।
साध्यास्तथा कुणपपूयसमस्तकृच्छ्राः ॥
639
साक्षादसाध्यतर एव पुरीषगंधः ।
स्नेहादिभिस्त्रिविधदोषकृतास्सुसाध्याः ॥ १० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.