ग्रंथिभूत व पूयनिभवीर्यचिकित्सा.

ग्रंथिप्रभूतघनपिच्छिलपाण्डुराभे शुक्रे पलाशखदिरार्जुनभस्मसिद्धम् ।
सर्पिः पिबेदधिकपूयनिभस्वबीजे हिंतालतालवटपाटलसाधितं यत् ॥ १२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.