योगायोगातियोग.

योगो भवत्यधिकरोगविनाशहेतुः ।
साक्षादयोग इति रोगसमृद्धिकृत्स्यात् ॥
योग्यौषधैरतिविधानमिहातियोगः ।
सर्वौषधप्रकटकर्मसु संविचिंत्यः ॥ ४७ ॥
649

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.