674

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

बीजाभ्रतीक्ष्णवरमाक्षिकधातुसत्व--।
संस्कारमत्र कथयामि यथाक्रमेण ॥
संक्षेपतः कनककृद्रसबंधनार्थं ।
योगिप्रधानपरमागमतः प्रगृह्य ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

ताम्रं सुबीजसदृशं परिगृह्य ताम्रं ।
पत्रीकृतं द्विगुणमाक्षिककल्कलिप्तं ॥