षाण्मासिकमरणलक्षण.

उलूककाकोद्धतगृध्द्रकौशिकाविशिष्टकंगोग्रसुपिंगलादयः ।
शिरस्यतिक्राम्य वसंति चेद्बलात् स षट्सु मासेषु विनश्यति ध्रुवम् ॥ १५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.