त्रिफलागुण.

अभयेति विभीतको गुणैरुभयं वेति सुभाषितं जिनैः ।
त्रिफलेति यथार्थनामिका फलतीह त्रिफलान् त्रिवर्गजान् ॥ ६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.