शिलोद्भव कल्प.

अथ शिलोद्भवमप्यतियत्नतः खदिरसारयुतं परिपाचितम् ।
त्रिफलया च विपक्कमिदं पिवन् हरति कुष्ठगणानतिनिष्ठुरान् ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.