शिलाजतुकल्प.

इति यथोपलबल्कलकल्कसंविहितकल्पमनल्पमुदाहृतम् ।
विदितचारुशिलाजतुकल्पमप्यधिकमल्पविकल्पयुतं ब्रुवे ॥ २० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.