भल्लातपाषाणकल्प के विशेष गुण.

तद्रोणं कथितौषधं सुचरितश्शुद्धात्मदेहस्स्वयं ।
लीढ्वा गूढनिवातवेश्मानि सुखं शय्यातले संवसन् ॥
नित्यं सत्यतमव्रतः प्रतिदिनं जैनेंद्रमंत्राक्षरो ।
दीर्घायुर्बलवान् जयत्यतितरां रोगेंद्रवृंदं नरः ॥ २९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.