वज्रकल्प का विशेषगुण.

षण्मासानुपयुज्य वज्रमयसद्भैषज्यमाज्यान्वितं ।
जीर्णेस्मिन्वरभैषजैर्घृतपयोमिश्रान्नमप्याहृतम् ॥
जीवेद्वर्षसहस्रमंबरचरैः भूत्वातिगर्वः सदा ।
प्रोद्यद्यौवनदर्पदर्पितबलः सद्वज्रकायो नरः ॥ ३५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

696