प्रतिज्ञा.

प्रथमं ह्यभयाविकल्पकं मनुजानामभयप्रदायकम् ।
विधिवत्कथयाम्यतः परं परमोद्योगरतो नृणामहम् ॥ २ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.