रिष्टवर्णनोद्देश.

रहस्यमेतत्परमागमागतं महामुनीनां परमार्थवेदिनां ।
निगद्यते रिष्टमिदं सुभावनापरात्मनामेव न मोहितात्मनाम् ॥ २ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

मृतिर्मृतेर्लक्षणमायुषक्षयं मृतेरुपायाद्गरले कथंचन ।
विमोहितानां मरणं महद्भयं ब्रवीमि चेत्तद्यतः कस्य नो भवेत् ॥ ३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.