विबमाग्नि आदि की चिकित्सा

सुबस्तिकार्यैरथ सद्विरेचनैः तथानुरूपैर्वमनैः सनस्यकैः ।
क्रमान्मरुत्पित्तकफप्रपीडिता--निहोदराग्नीनपि साधयेद्भिषक् ॥ १३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.