समाग्नि के रक्षणोपाय ।

समाग्निमेवं परिरक्षयेत्सदा । यर्थतुकाहारविधानयोगतः ।
त्रिकालयोग्यैरिह बस्तिभिस्सदा विरेचनैः सद्वमनैश्च बुद्धिमान् ॥ १४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.