शरीरोत्पत्ति में पर्याप्तिकी आबश्यकता ।

सशुक्ररक्तं खलु जीवसंयुतम् क्रमाच्च पर्याप्तिविशेषसट्गुणान् ।
मुहूर्तकालादधिगम्य षड्विधानुपैति पश्चादिह देहभावताम् ॥ ५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.