अंतिमकथन ।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ।
उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।
निसृतमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ६० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

30