29

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

शरीरलक्षणकथन प्रतिज्ञा ।

प्रतीतमित्थं वरगर्भसंभवं निगद्य यत्नादुरुशास्त्रयुक्तितः ।
यथाक्रमात्तस्य शरीरलक्षणं प्रवक्ष्यते चारु जिनेंद्रचोदितम् ॥ ५९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

अंतिमकथन ।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः
सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ।
उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।
निसृतमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ६० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.