वात प्रकोप के लक्षण !

संभेदोत्ताडनतोदनानि संछेदनोन्मथनसादनानि
विक्षेपनिर्दंशनभंजनानि विस्फाटनोत्पाटनकंपनानि ॥ ६३ ॥
विश्लेषणस्तंभनजंभणानि निःस्वासनाकुंचनसारणानि ।
नानातिदुःखान्यनिमित्तकानि वातप्रकोपे खलु संभवंति ॥ ६४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.