पित्तप्रकोप लक्षण

उष्मातिशोषातिविमोहदाहधूमायनारोचकरोषातापाः
देहोष्मतास्वेदबहुप्रलापाः पित्तग्रकोपे प्रभवंति रोगाः ॥ ६५ ॥
46

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.