मांसरज्जु आदि की गणना ।

द्वे मांसरज्जु त्वच एव सप्त । स्रोता तथाष्टौ च यकृत्प्लिहा स्युः ।
आमोरुपक्वाशयभूत नित्यं । स्थूलांत्रपंक्तिः खलु षोडशैव ॥ ४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.