वसा आदिकका प्रमाण ।

सम्यक्त्रायोऽप्यंजलयो वसायाः । पित्तं कफश्च प्रसृतिश्च देहे ।
प्रत्येकमेकं षडिह प्रदिष्टा । रक्तं तथार्धाढकमात्रयुक्तम् ॥ ७ ॥
10 11 32

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

  1. --प्रसृति--८ तोले.

  2. आढक--२५६ तोले.