पांचप्रकारके वात

प्राणस्तथावानसमानसंज्ञौ । व्यानोऽप्यथोदान इति प्रदिष्टः ।
पंचैव ते वायव एव नित्य--माहारनीहारविनिर्गमार्थाः ॥ ९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.