मलनिर्गमन द्वार

अक्षिव्यथाश्रूत्कटचिक्कणं च । कर्णे तथा कर्णज एव गूथः ।
निष्ठीवसिंहाणकवातपित्तजिहाद्विजानां मलमाननेस्मिन् ॥ १० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

सिंहाणकश्चैव हि नासिकायां नासापुटे तद्भव एव गूथः ।
मूत्रं सरेतः सपुरीषरक्तं स्रवत्यधस्ताद्विवरद्वये च ॥ ११ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.