जातिस्मरणके कारण ।

प्राणांतिके निर्मलबुद्धिसत्वता । शास्त्रज्ञताधर्मविचारगौरवम् ।
वक्रेतरप्राप्तिविशेषणोद्भवो । जातिस्मरत्वे स्पुरनेकहेतवः ॥ १५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.