प्रकृतिकी उत्पत्ति

निर्दिश्य जातिस्मरलक्षणत्वं वक्ष्यामहे सत्प्रकृतिं यथाक्रमात् ।
रक्तान्विते रेतसि जीवसंचरे दोषोत्कटोत्था प्रकृतिर्नृणां भवेत् ॥ १७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.