क्षेत्रलक्षण कथन--पतिज्ञा ।

इत्थं लसत्सत्प्रकृतिं विधाय । वक्ष्यामहे भेषजलक्षणार्थम् ।
सुक्षेत्रमक्षूणगुणप्रशस्तम् । श्वभ्रात्मवल्मीकविषैर्विहीनम् ॥ २८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.