औषधिग्रहणार्थ अयोग्य क्षेत्र ।

{??}लयं प्रेतगणाधिवासं । शीतातपात्यंतहिमाभिभूतम् ।
तोयावगाढं विजलं विख्यं । निस्साररूक्षक्षुपवृक्षकल्पम् ॥ २९ ॥
क्षेत्रं दरीगुह्यगुहाप्रभूतं दुर्गंधसांद्रं सिकतातिगाढम् ।
वर्ज्यं सदा नीलसितातिरक्तं । भस्माभ्रकापोतकनिष्ठवर्णम् ॥ ३० ॥