जीर्णाजीर्ण औषध विचार ।

सर्वाणि सार्द्राणि वरौषधानि वीर्याधिकानीति वदंति तज्ज्ञाः ।
सर्पिर्विडंगाः सह पिप्पलीभिर्जीणा भवंत्युत्तमसद्मुणाढ्याः ॥ ३८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.