स्थूलादि शरीर की चिकित्सा

स्थूलस्य कार्श्यं करणीयमत्र रूक्ष्यौषधैर्भोजनपानकाद्यैः ।
स्निग्धैस्तथा पुष्टिकरैःकृशस्य पथ्यैस्सदा मध्यमरक्षणं स्यात् ॥ ४१ ॥
39

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.