साध्यासाध्य विचार

दोषैः स्वभावाच्च कृशत्वमुक्तं दोषोद्भवं साध्यतमं वदंति ।
स्वाभाविकं कृच्छ्रतमं नितांतं यत्नाच्च तद्बृंहणमेव कार्यं ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.