मध्यमशरीर रक्षणोपाय ।

वाम्यो वसंते स च मध्यमाख्यो वर्षासु बस्तिं विदधीत तस्य ।
वैरेचनं शारदिकं विधानम् । स्वस्थस्य संरक्षणमिष्टमार्यैः ॥ ४५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

40