स्वास्थ्य बाधक कारणोंका परिहार ।

अत्यम्लरूक्षाधिकभोजनाति--व्यायामवातातपमैथुनानि ।
नित्यं तथैकस्य रसस्य सेवा । वर्ज्यानि दोषावहकारणानि ॥ ४६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.