कफका स्थान ।

आमाशये वक्षसि चोत्तमांगे कंठे । च संधिष्वखिलेषु सम्यक् ।
स्थित्वा कफः सर्वशरीरकार्यं कुर्यात्स संचारिमरुद्वशेन ॥ ४९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

41