पित्तका स्थान ।

पक्वाशयामाशययोस्तु मध्ये हृद्वत्क्वचित्प्रोक्तयकृत्प्लिहासु ।
पित्तं स्थितं सर्वशरीरमेव व्याप्नोति वातातिगमेव नीतम् ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.