दोषप्रकोपोपशम के प्रधानकारण

बाह्यातरंगात्मनिमित्तयोगात् कर्मोदयोदीरणभावतो वा ।
क्षेत्राद्यशेषोरुचतुष्टयाद्वा दोषाः प्रकोपोपशमौ व्रजंति ॥ ५३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.