पित्तप्रकोप के कारण

शोकाधिकक्रोधभयातिहर्षात्तीव्रोपवासादतिमैथुनाच्च ।
कट्वम्लतीक्ष्णातिपटुप्रयोगात् संतापिभिः सर्षपतैलमिश्रैः ॥ ५७ ॥
पिण्याकतैलातपशाकमत्स्यैः छागाविगोमांसकुलत्थयूषैः ।
तत्राम्लसौवीरसुराविकारैः पित्तप्रकोपो भवतीह जंतोः ॥ ५८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.