कफप्रकोप के कारण ।

नित्यं दिवास्वप्नतयाव्यवायाव्यायामयोगादुरुपिच्छिलाम्लैः ।
स्निग्धातिगाढातिपटुप्रयोगैः पिष्टेक्षुदुग्धाधिकमाषभक्ष्यैः ॥ ५९ ॥
दध्नालसंधानकमृष्टभोज्यैः वल्लीफलैरध्यशनैरजीर्णैः ।
अत्यम्लपानैरतिशीतला{??}ः श्लेष्मप्रकोपं समुपैति नॄणाम् ॥ ६० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.